Статут

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Загальних Зборів Учасників

Приватного підприємства«Країна дитинства»

від “ 09 ” жовтня 2017  року, № 16

 

 

               С Т А Т У Т

 

    ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА   

              “КРАЇНА ДИТИНСТВА”

                   (НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

                     м. КИЇВ

                         2017

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРАЇНА ДИТИНСТВА” (далі – дошкільний заклад (Підприємство)) – це дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти, є Підприємством, заснованим на приватній формі власності у встановленому законодавством України порядку.

 

Найменування дошкільного закладу (Підприємства):

Повне найменування дошкільного закладу (Підприємства):

 • українською мовою – “КРАЇНА ДИТИНСТВА”;
 • англійською мовою – PRIVATNE PIDPRIEMSTVO KRAINA DITINSTVA”;

Скорочене найменування дошкільного закладу (Підприємства):

 • українською мовою – ПП “КРАЇНА ДИТИНСТВА”

 

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу (Підприємства):

 

 

1.3. Засновниками дошкільного закладу (Підприємства) є його Учасники (надалі – Учасники (засновники)), а саме:

 

 

Учасники (засновники) здійснюють фінансування дошкільного закладу (Підприємства), його матеріально-технічне забезпечення, надають необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовують будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей (вихованців).

 

1.4. Дошкільний заклад (Підприємство) в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 із усіма змінами і доповненнями до нього в т.ч. змінами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 530 (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

 

1.5. Дошкільний заклад (Підприємство) є самостійним господарюючим суб’єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов’язки, виступає в суді, господарському та третейському суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить законодавству України і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

Дошкільний заклад (Підприємство) має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютні) рахунки в установах банків, а також власні печатки та штампи з логотипом, бланки зі своєю назвою, товарні знаки.

 

Дошкільний заклад (Підприємство) може бути учасником інших господарських товариств, створювати спільні, малі підприємства, засновувати дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без права юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, затверджувати статути дочірніх підприємств, а також положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Дошкільний заклад (Підприємство) на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

 

1.6. Головною метою дошкільного закладу (Підприємства) є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей дошкільного віку, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.7. Діяльність дошкільного закладу (Підприємства) будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності та направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки; надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні Дитини; оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.

Цілями діяльності дошкільного закладу (Підприємства) є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників (засновників).

 

1.8. Дошкільний заклад (Підприємство) самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням та даним Статутом.

 

1.9. Дошкільний заклад (Підприємство) несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

Дошкільний заклад (Підприємство) самостійно відповідає по своїх зобов’язаннях всім своїм майном, на яке у відповідності з законодавством України може бути звернене стягнення.

Учасники (засновники) дошкільного закладу (Підприємства) з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю дошкільного закладу (Підприємства), у межах вартості своїх вкладів.

 

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом (Підприємством) з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

 

2.1. Групи дошкільного закладу (Підприємства) комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) або сімейними (родинними) ознаками.

 

2.2. У дошкільному закладі (Підприємстві) функціонують групи:

 • загального розвитку;
 • інші групи, в кількості та на підставі запитів батьків та відповідно рішень органів державної влади в сфері освіти.

 

2.3. Дошкільний заклад (Підприємство) має групи з денним та короткотривалим режимом перебування дітей.

 

2.4. Для зарахування дитини у дошкільний заклад (Підприємство) необхідно пред’явити:

 • Документи, що підтверджують внесення батьками дитини або осіб, які їх замінюють плати у розмірах та у порядку визначеному в окремо укладеному із дошкільним закладом (Підприємством) договорі.
 • заяву батьків або осіб, що їх замінюють;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини, встановленого зразку;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження.

Рішення про прийом дітей до дошкільного закладу (Підприємства) приймає Завідуючий (Директор) протягом календарного року.

 

2.5. За умови належного виконання батьками або особами, які їх замінюють зобов’язань, що передбачені цим Статутом та/або законодавством України, в т ч. в частині сплати послуг, за дитиною зберігається місце у дошкільному закладі (Підприємствіі) у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (24 днів).

 

2.6. Відрахування дітей (вихованців) із дошкільного закладу (Підприємства) може здійснюватись, в наступних випадках:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
 • у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють коштів за надання дошкільним закладом (Підприємством) послуг за окремо укладеним договором;
 • у випадку припинення та/або розірвання договору, за яким дошкільний заклад (Підприємство) надає послуги батькам або особам, які їх замінюють.

 

2.7. Адміністрація дошкільного навчального закладу (Підприємства) зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

2.8. Порядок зарахування дітей та відрахування дітей (вихованців), умови збереження за дитиною місця у дошкільному закладі (Підприємстві) визначений цим Статутом та законодавством України, а також окремо укладеними договорами.

 

2.9. Дошкільний заклад (Підприємство) може здійснювати соціально – педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та дітей, які з інших причин не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

3.1. Дошкільний заклад (Підприємство) працює за: семиденним робочим тижнем протягом 12 годин. Вихідні дні: святкові дні.

 

 

3.2. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу (Підприємства) визначається Завідуючим (Директором).

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі (Підприємстві) триває протягом календарного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі (Підприємстві) проводиться оздоровлення дітей (вихованців) в звичайному режимі роботи.

 

4.2. Дошкільний заклад (Підприємство) здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

4.3. План роботи схвалюється Педагогічною радою дошкільного закладу (Підприємства), затверджується Завідуючим (Директором).

 

4.4. У дошкільному закладі (Підприємстві) визначена українська мова навчання і виховання дітей, як основна. Додатково можуть бути застосовані іноземні мови.

 

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі (Підприємстві) здійснюється за діючими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

4.6. Дошкільний заклад (Підприємство) має право розробляти та впроваджувати власні програми, затверджені в установленому порядку.

 

4.7. Дошкільний заклад (Підприємство) може надавати додаткові освітні послуги, платні або безоплатні, передбачені законодавством України, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом (Підприємством).

 

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ (ВИХОВАНЦІВ) У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ПІДПРИЄМСТВІ)

 

5.1. Дошкільний заклад (Підприємство) забезпечує збалансоване харчування дітей (вихованців), необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених відповідно до законодавства України.

 

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та Завідуючого (Директора) дошкільного закладу (Підприємства).

 

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ (ВИХОВАНЦІВ) У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ПІДПРИЄМСТВІ)

6.1. Медичне обслуговування дітей (вихованців) дошкільного закладу (Підприємства) здійснюється медичними працівниками, у відповідності до законодавства України.

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3. Дошкільний заклад (Підприємство) забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі (Підприємстві) є: діти (вихованці) дошкільного віку, керівник (Завідуючий (Директор)), заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти. Дошкільний заклад (Підприємство) може безоплатно залучати до участі навчально-виховного процесу осіб, які діють на добровільних засадах.

 

7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути нагороджені нагородами, грамотами, відзначені знаками дошкільного закладу (Підприємства), подяками керівництва дошкільного закладу (Підприємства), преміями та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до рішень Загальних Зборів Учасників (засновників).

 

7.3. Діти (вихованці) у дошкільному закладі (Підприємстві) мають право на:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

 

7.4. Батьки дітей (вихованців) або особи, які їх замінюють:

 • мають право обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу (Підприємства);
 • мають право звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • мають право брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу (Підприємства);
 • мають право захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан своїх дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних нахилів та здібностей;
 • зобов’язані поважати гідність своїх дітей;
 • зобов’язані виховувати у своїх дітей працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
 • зобов’язані виховувати у своїх дітей повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до довкілля;
 • зобов’язані сприяти здобуттю своїми дітьми освіти у дошкільному закладі (Підприємстві);
 • зобов’язані виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • у разі невідвідування своєю дитиною дошкільного закладу (Підприємства) впродовж 3-х днів, батьки або особи, які їх замінюють надають до дошкільного закладу (Підприємства) довідку про стан здоров’я дитини;
 • зобов’язані своєчасно повідомляти дошкільний заклад (Підприємство) про можливість відсутності або хвороби своєї дитини;
 • зобов’язані слідкувати за станом здоров’я своєї дитини;
 • своєчасно сплачувати дошкільному закладу (Товариству) кошти (в т.ч. плату за харчування дитини) в сумі та у порядку, що визначені окремо укладеним договором;
 • здійснювати інші дії, що передбачені рішеннями органів управління дошкільного закладу (Підприємства), цим Статутом та законодавством України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу (Підприємства) приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу (Підприємства) мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми (вихованцями);
 • брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу (Підприємства);
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу (Підприємства);
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • користуватися іншими правами, що передбачені цим Статутом та законодавством України.

 

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, рішення органів управління дошкільного закладу (Підприємства), правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі Педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва та органів управління дошкільного закладу (Підприємства);
 • інші обов’язки, що передбачені цим Статутом та законодавством України.

 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу (Підприємства) Завідуючим (Директором).

 

7.10. Педагогічні Працівники дошкільного закладу (Підприємства) несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України.

 

7.11. Працівники дошкільного закладу (Підприємства) у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні медичні огляди у медичній установі у встановленому законодавством України порядку.

 

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу (Підприємства) підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу (Підприємства), не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.

 

7.14. Дошкільний заклад (Підприємство), у відповідності до цього Статут та законодавства України, самостійно визначає загальну кількість працюючих, визначає порядок найму працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

 

7.15. Працівники дошкільного закладу (Підприємства) мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені законодавством України.

 

7.16. Штатний розклад, посадові оклади працівників, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.

 

7.17. Для працівників дошкільного закладу (Підприємства) можуть встановлювати додатково у порівнянні з законодавством України трудові і соціально-побутові пільги для його працівників або окремих категорій робітників чи службовців в порядку, встановленому законодавством України.

 

7.18. Робота у дошкільному закладі (Підприємстві) зараховується у трудовий стаж у відповідності до законодавства України.

 

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ПІДПРИЄМСТВОМ)

 

8.1. Управління дошкільним закладом (Підприємством) здійснюється наступними органами:

8.1.1. Вищим керівним органом дошкільного закладу (Підприємства) є Загальні Збори Учасників (засновників) дошкільного закладу (Підприємства) (далі – Загальні Збори Учасників (засновників));

8.1.2. Виконавчим органом дошкільного закладу (Підприємства) є Завідуючий (Директор);

8.1.3. Постійно діючий колегіальним органом у дошкільному закладі (Підприємстві) є Педагогічна рада;

 

8.2. Учасниками (засновниками) дошкільного закладу (Підприємства) є його засновники.

 

8.3. Учасники (засновники) дошкільного закладу (Підприємства) мають право:

 • брати участь в управлінні справами дошкільного закладу (Підприємства) в порядку, передбаченому цим Статутом;
 • брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину (дивіденди);
 • вийти в установленому порядку з дошкільного закладу (Підприємства);
 • одержувати інформацію про діяльність дошкільного закладу (Підприємства) і знайомитися на вимогу з річними балансами, звітами, протоколами зборів.

 

8.4. Учасники (засновники) дошкільного закладу (Підприємства) зобов’язані:

 • виконувати Статут, а також рішення Загальних Зборів Учасників (засновників);
 • виконувати свої обов’язки перед дошкільним закладом (Підприємством), в тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої вклади;
 • не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність дошкільного закладу (Підприємства), які носять конфіденційний характер.

 

8.5. Учасник (засновник) дошкільного закладу (Підприємства) може за згодою решти Учасників (засновників) відступити свою частку (її частину) одному або декільком Учасникам (засновникам) дошкільного закладу (Підприємства), а також третім особам. Учасники (засновники) дошкільного закладу (Підприємства) користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника (засновника), що її відступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі дошкільного закладу (Підприємства) або в іншому порядку за згодою (домовленістю) між Учасниками (засновниками).

Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після внесення вкладу Учасником (засновником), що передає її, в повному обсязі. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав і обов’язків, які належали Учаснику (засновнику), що передав цю частку (її частину).

 

8.6. Учасник (засновник) дошкільного закладу (Підприємства), що систематично не виконує або виконує неналежним чином обов’язки або перешкоджає своїми діями досягненню завдань дошкільного закладу (Підприємства), може бути виключений зі складу Учасників (засновників) дошкільного закладу (Підприємства) в порядку, встановленому законодавством України.

 

8.7. Учасник (засновник) дошкільного закладу (Підприємства) вправі звернутися до суду або господарського суду чи третейського суду з заявою про визнання недійсним рішення Загальних Зборів Учасників (засновників), яке винесене з порушенням вимог законодавства України або цього Статуту.

 

8.8. Порядок переходу частки (її частини) Учасника (засновника) до спадкоємців, або до правонаступників або до самого дошкільного закладу (Підприємства) в частині, неврегульованій цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

8.9. Вищим керівним органом дошкільного закладу (Підприємства) є Загальні Збори Учасників (засновників). Вони складаються з Учасників (засновників) або призначених ними представників. Представники Учасників (засновників) можуть бути постійними, або призначаються на певний термін.

Учасник (засновник) вправі у будь-який час замінити або відкликати свого представника, сповістивши про це інших Учасників (засновників) не пізніше як за 5 днів після прийняття рішення про заміну або відклик представника, але в будь-якому випадку сповістити про це завчасно  до проведення Загальних Зборів Учасників (засновників), щодо участі в котрих Учасник (засновник) уповноважує нового представника.

Учасник (засновник) вправі передати свої повноваження на Загальних Зборах Учасників (засновників) іншому Учаснику (засновнику) або представникові іншого Учасника (засновника).

Учасник (засновник) має кількість голосів на засіданнях Загальних Зборів Учасників (засновників) відповідно його частці у Статутному капіталі, яка визначена Статутом.

 

8.10. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників (засновників) належить:

 • визначення основних напрямків діяльності дошкільного закладу (Підприємства), затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання;
 • внесення змін і доповнень до Статуту;
 • створення та відкликання виконавчого органу дошкільного закладу (Підприємства) та членів ревізійної комісії дошкільного закладу (Підприємства), а також створення та відкликання Педагогічної ради, Зборів (конференцію) та Ради дошкільного закладу (Підприємства);
 • затвердження річних результатів діяльності дошкільного закладу (Підприємства), враховуючи його філії, дочірні підприємства, та представництва, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків;
 • створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень, прийняття рішення про участь в якості учасника інших господарських товариств, спільних та інших підприємств, об’єднань підприємств;
 • винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб – виконавчого органу дошкільного закладу (Підприємства);
 • затвердження внутрішнього регламенту, правил процедури та інших внутрішніх документів дошкільного закладу (Підприємства), визначення організаційної структури дошкільного закладу (Підприємства);
 • прийняття рішень з усіх фінансових питань, що перевищують суму у 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень);
 • прийняття рішень з оформлення позик, кредитів, цінних паперів;
 • затвердження умов оплати праці посадових осіб дошкільного закладу (Підприємства), його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;
 • вирішення питання про придбання дошкільним закладом (Підприємством) частки Учасника (засновника), який вибуває;
 • виключення Учасника (засновника) зі складу дошкільного закладу (Підприємства);
 • прийняття рішення про припинення діяльності дошкільного закладу (Підприємства), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, а також припинення діяльності філій, представництв інших відокремлених підрозділів;
 • вирішення питання про прийняття нових Учасників (засновників) до дошкільного закладу (Підприємства);
 • встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками (засновниками) додаткових внесків до Статутного капіталу дошкільного закладу (Підприємства).
 • встановлення тарифів на послуги;

–     утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів так і найманих працівників.

 

8.11. Рішення Загальних Зборів Учасників (засновників) про внесення змін до Статуту дошкільного закладу (Підприємства), відчуження майна дошкільного закладу (Підприємства) на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна дошкільного закладу (Підприємства) та про ліквідацію дошкільного закладу (Підприємства) приймаються більшістю не менш як у 2/3 голосів Учасників (засновників), якщо інше не встановлено законодавством України.

Рішення Загальних Зборів Учасників (засновників) про визначення основних напрямків діяльності дошкільного закладу (Підприємства) і затвердження його планів та звітів про їх виконання, а також питання виключення Учасника (засновника) з дошкільного закладу (Підприємства) вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники (засновники), які володіють в сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості Учасників (засновники) дошкільного закладу (Підприємства). З решти питань  рішення приймається простою більшістю голосів.

Учасник (засновник) дошкільного закладу (Підприємства) не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами Учасників (засновників) питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і дошкільним закладом (Підприємством).

 

8.12. Загальні Зборів Учасників (засновників) вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (засновники) (представники Учасників(засновників)), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Брати участь у засіданнях Загальних Зборів Учасників (засновників) з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, які не є Учасниками (засновниками) дошкільного закладу (Підприємства).

Будь який Учасник (засновник) дошкільного закладу (Підприємства) вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах Учасників (засновників) за умови, що воно було ним поставлене не пізніше 25 днів до початку засідання.

Голова Загальних Зборів Учасників (засновників) організує ведення протоколу засідань Загальних Зборів Учасників (засновників). Книга протоколів має бути в будь-який час надана Учасникам (засновникам). На їх вимогу повинні надаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

 

8.13. Загальні Збори Учасників (засновників) скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори Учасників (засновників) скликаються Головою у разі, якщо того вимагають інтереси дошкільного закладу (Підприємства) в цілому. Загальні Збори Учасників (засновників) можуть бути скликаними на вимогу виконавчого органу.

Про проведення засідань Загальних Зборів Учасників (засновників), Учасники (засновники) дошкільного закладу (Підприємства) повідомляються письмово рекомендованим листом, або іншим чином, як вирішать Загальні Збори Учасників (засновників), із зазначенням часу та місця проведення засідань та порядку денного. Повідомлення повинні бути зроблені не менше як за 30 днів до дня скликання Загальних Зборів Учасників (засновників). Учасникам (засновникам) повинна надаватись можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним засідання Загальних Зборів Учасників (засновників). З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх Учасників (засновників).

 

8.14. Виконавчим органом дошкільного закладу (Підприємства) є  Директор.

Директор призначається на посаду та звільняється з посади Рішенням Загальних Зборів Учасників (засновників).

Директор вирішує всі питання діяльності дошкільного закладу (Підприємства), за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників (засновників), Педагогічної ради, Зборів (Конференції) та Ради дошкільного закладу (Підприємства).

Директор діє від імені дошкільного закладу (Підприємства) без довіреності в межах повноважень, передбачених цим Статутом та законодавством України.

 

8.15. Директор:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу (Підприємства), несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов’язки керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв’язанні завдань діяльності дошкільного закладу (Підприємства);
 • діє без довіреності від імені дошкільного закладу (Підприємства), представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, за винятком оформлення позик та кредитів ;
 • розпоряджається в установленому порядку коштами дошкільного закладу (Підприємства), які не перевищують суму у 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень);
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу (Підприємства);
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (Підприємства) його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із Загальними Зборами Учасників (засновників) дошкільного закладу (Підприємства);
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей (вихованців);
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей (вихованців) і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей (вихованців) їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу (Підприємства) на Зборах (конференціях);
 • забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників (засновників);
 • забезпечує виконання рішень Педагогічної ради дошкільного закладу (Підприємства), Зборів (конференції) та Ради дошкільного закладу (Підприємства);
 • укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів дошкільного закладу (Підприємства) іншими особами;
 • підписує і направляє листи та звернення в органи державної влади, установи і організації усіх форм власності по питанням діяльності дошкільного закладу (Підприємства);
 • звертається до судів усіх рівнів за захистом прав дошкільного закладу (Підприємства), стягненням заборгованості боржників, представляє дошкільний заклад (Підприємство) в органах влади, з усіма правами згідно законодавства України;
 • представляє дошкільний заклад (Підприємство) з усіх питань, з усіма суб’єктами правових відносин, в тому числі відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається коштами та майном дошкільного закладу (Підприємства) в рамках повноважень визначених Загальними Зборами Учасників (засновників) та цього Статуту;
 • довіряє іншим особам представляти інтереси дошкільного закладу (Підприємства) в т.ч. і на підставі довіреності та/або наказу;
 • здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети дошкільного закладу (Підприємства) межах його компетенції.

 

8.16. Директор дошкільного закладу (Підприємства) може бути обраний зі складу Учасників (засновників) простою більшістю голосів або прийнятий на роботу за трудовим договором (контрактом) або без нього.

 

8.17. Постійно діючий колегіальний орган управління у дошкільному закладі (Підприємстві) є Педагогічна рада.

 

8.18. До складу Педагогічної ради входять: Завідуючий (Директор) і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

 

8.19. Головою Педагогічної ради є Завідуючий (Директор).

 

8.20. Педагогічна рада дошкільного закладу (Підприємства):

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі (Підприємстві) та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

8.21. Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

 

8.22. Кількість засідань Педагогічної ради становить 4 (чотири) на рік.

 

 

 

ІX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА).

 

9.1. Дошкільний заклад (Підприємство) є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому Учасниками (засновниками), продукції та послуг, які вироблені, надані дошкільним закладом (Підприємством) в результаті господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності дошкільного закладу (Підприємства), та іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством України.

 

9.2. Джерелами формування власності дошкільного закладу (Підприємства) є:

 • внески Учасників (засновників) дошкільного закладу (Підприємства);
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • доходи, одержані від цінних паперів;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг;
 • грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога внески державних і комерційних, приватних та інших підприємств і організацій, а також приватних осіб, у тому числі іноземних;
 • інші джерела, що не суперечать законодавству України.

 

За рішенням Загальних Зборів Учасників (засновників) у дошкільному закладі (Підприємстві) формуються фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених цим Статутом.

 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

10.1. Джерела фінансування дошкільного закладу (Підприємства) визначені п. 9.2. цього Статуту.

 

10.2. Дошкільний заклад (Підприємство) за погодженням із Загальними Зборами Учасників (засновників) дошкільного закладу (Підприємства) має право:

 • придбавати, необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством України.

 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу (Підприємства) здійснюється відповідно до законодавства України.

 

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі (Підприємстві) визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади, а також цим Статутом.

Бухгалтерський облік дошкільного закладу (Підприємства) здійснюється самостійно.

 

10.5. Дошкільний заклад (Підприємство) самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, послуги та роботи дошкільного закладу (Підприємства) і необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.

 

10.6. Відносини дошкільного закладу (Підприємства) з іншими суб’єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

 

10.7. Дошкільний заклад (Підприємство) реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно або на договірних засадах.

 

10.8. Для реалізації цілей і завдань дошкільного закладу (Підприємства) можуть залучатися консультанти, спеціалісти, виконавці як на контрактній основі так і у складі творчих колективів.

 

10.9. Всі розрахунки по своїх зобов’язаннях дошкільний заклад (Підприємство) здійснює у безготівковому порядку або готівкою у відповідності з правилами, встановленими законодавством України.

 

10.10. Дошкільний заклад (Підприємство) вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

 

10.11. З метою забезпечення стабільності фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, дошкільний заклад (Підприємство) укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу (Підприємства) є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом (Підприємством) державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів України, департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

 

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється Загальними Зборами Учасників (засновників).

 

11.4. Контроль за діяльністю Завідуючого (Директора) здійснюється Ревізійною комісією, що обирається Загальними Зборами Учасників (засновників) у складі не менше 3-х осіб строком на 3 роки.

Перевірка діяльності Завідуючого (Директора) здійснюється за дорученням Загальних Зборів Учасників (засновників), за власною ініціативою, а також на вимогу окремих Учасників (засновників). Ревізійна комісія вправі вимагати від будь-яких посадових осіб дошкільного закладу (Підприємства) надання їй всіх необхідних документів, бухгалтерських та інших відомостей, а також особистих пояснень посадових осіб та окремих працівників.

Ревізійна комісія зобов’язана поставити вимогу про скликання позачергових засідань Загальних Зборів Учасників (засновників), якщо виникла загроза суттєвим інтересам дошкільного закладу (Підприємства) чи при виявленні зловживань з боку її посадових осіб.

 

 

ХІІ. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА).

 

12.1. Для забезпечення діяльності дошкільного закладу (Підприємства) за рахунок вкладу Учасників (засновників) шляхом внесення власних грошових коштів або майна створюється Статутний капітал у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).

Вклад Учасників (засновників) у Статутному капіталі дошкільного закладу (Підприємства) складає:

 

12.2. Учасники (засновники) можуть здійснювати свій вклад до Статутного капіталу у вигляді грошових коштів, матеріальних, нематеріальних цінностей, майнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність, іншим майном, яке може бути передане в якості вкладу до Статутного капіталу дошкільного закладу (Підприємства) відповідно до законодавства України.

 

12.3. Для вирішення статутних завдань дошкільний заклад (Підприємство) має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу дошкільного закладу (Підприємства) може здійснюватися лише після внесення всіма Учасниками (засновниками) своїх вкладів в повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законодавством України і цим Статутом.

 

12.4. Зменшення Статутного капіталу дошкільного закладу (Підприємства) допускається після повідомлення в порядку, встановленому законодавством України, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань дошкільного закладу (Підприємства) та відшкодування їм збитків.

Внесення змін у Статутному капіталі дошкільного закладу (Підприємства) здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників (засновників) дошкільного закладу (Підприємства), з врахуванням обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом.

 

12.5. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу дошкільного закладу (Підприємства) підлягає відображенню в установчих документах дошкільного закладу (Підприємства), при цьому такі зміни підлягають державній реєстрації (поряд з іншими змінами та доповненнями до установчих документів) в порядку, встановленому законодавством України.

Рішення про зміну розміру Статутного капіталу дошкільного закладу (Підприємства) вступає в силу в порядку, передбаченому законодавством України.

 

12.6. Статутний капітал дошкільний заклад (Підприємство) формує протягом одного року з дня державної реєстрації дошкільного закладу (Підприємства).

 

 

ХІІІ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

13.1. Дошкільний заклад (Підприємство) має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

 

13.2. Ведення експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій може здійснюватися дошкільним закладом (Підприємством) як безпосередньо, так і через послуги інших зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об’єднань та ін.

 

13.4. Для ведення зовнішньоекономічних операцій дошкільний заклад (Підприємство) може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає по своїх боргах.

 

13.5. За рахунок власних коштів дошкільний заклад (Підприємство) може в установленому порядку направляти за кордон своїх спеціалістів та працівників для участі в переговорах з виробничих і комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і навчання, тощо, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

 

 

ХІV. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

14.1. Прибуток дошкільного закладу (Підприємства) утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття  матеріальних і прирівняних до них витрат на оплату праці. З прибутку дошкільного закладу (Підприємства) сплачуються проценти по кредитах банків, а також сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні дошкільного закладу (Підприємства) і використовується в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів Учасників (засновників) (в тому числі для формування фондів, створених в дошкільному закладі (Підприємстві)).

Порядок утворення та використання фондів, необхідних для здійснення статутної діяльності дошкільного закладу (Підприємства), визначаються положенням, що затверджується Загальними Зборами Учасників (засновників).

 

14.2. Збитки, що виникли в результаті діяльності дошкільного закладу (Підприємства), відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо, за рахунок інших коштів дошкільного закладу (Підприємства), а при нестачі цих коштів – за рахунок реалізації майна дошкільного закладу (Підприємства) з урахуванням обмежень встановлених законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА) ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

15.1. У разі створення (заснування) дошкільного закладу (Підприємства) установчі документи (Статут) дошкільного закладу (Підприємства) підписуються усіма Учасниками (засновниками) дошкільного закладу (Підприємства).

 

15.2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Статуту) дошкільного закладу (Підприємства) приймаються більшістю не менш як у 2/3 голосів Загальних Зборів Учасників (засновників) дошкільного закладу (Підприємства), якщо інше не встановлено законодавством України. На цих Загальних Зборах Учасники (засновники) дошкільного закладу (Підприємства) можуть уповноважити певну фізичну особу на вчинення реєстраційних дій по внесенню змін до установчих документів (Статуту) дошкільного закладу (Підприємства).

 

 

XVI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

16.1. Діяльність дошкільного закладу (Підприємства) припиняється шляхом його ліквідації:

16.1.1. За рішенням Загальних Зборів Учасників (засновників);

16.1.2. За рішенням суду або господарського суду, в тому числі при банкрутстві;

16.1.3. В інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

 

16.2. Припинення діяльності дошкільного закладу (Підприємства) може відбуватися також шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення). Реорганізація може мати місце за рішенням вищого органу дошкільного закладу (Підприємства) – Загальних Зборів Учасників (засновників). При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків дошкільного закладу (Підприємства), що реорганізується, переходить до його правонаступників.

 

16.3. Порядок ліквідації визначається загальними вимогами, які передбачені законодавством України щодо господарських товариств з урахуванням особливостей, що ставляться для дошкільних навчальних закладів заснованих на приватній формі власності.

 

16.4. Ліквідація дошкільного закладу (Підприємства) проводиться призначеною ліквідаційною комісією/ліквідатором, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії/ліквідації до неї переходять усі повноваження по управлінню справами дошкільного закладу (Підприємства). Ліквідаційна комісія/ліквідатор у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію дошкільного закладу (Підприємства) в одному з офіційних (республіканському та місцевому) органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторів щодо задоволення майнових претензій, оцінює наявне майно дошкільного закладу (Підприємства), виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів дошкільного закладу (Підприємства) третім особам та його Учасникам (засновникам), складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу дошкільного закладу (Підприємства) або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

 

16.5. Грошові кошти дошкільного закладу (Підприємства), враховуючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, що працюють на умовах найму, виконанню зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками (засновниками) дошкільного закладу (Підприємства) відповідно їх часткам у Статутному капіталі у шестимісячний строк після публікації інформації про його ліквідацію. Майно, передане дошкільному закладу (Товариству) Учасниками (засновниками) у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості дошкільним закладом (Підприємством), його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками (засновниками) до вирішення спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій.

 

16.6. Ліквідація дошкільного закладу (Підприємства) вважається завершеною, а дошкільний заклад (Підприємство) таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

 

Заявка
на навчання:
Контакти:
ул. Никольско-Слободская, 2А Киев, Киев 02002
ул. Амвросия Бучмы, 5А Киев, Киев 02152
ул. Александра Архипенко, 6В Киев, Киев 04211
ул. Полярная, 5Б Киев, Киев 04201
ул. Флоренции, 7 Киев, Киев 02002
Дитячий садок:
044-2-33333-2
063-2-33333-2
info@sadochok.net.ua
Центр розвитку:
063-574-11-11
center@sadochok.net.ua
Виробляємо вундеркіндів!