Договір публічної оферти

Договір послуг
з організації виховання і навчання дитини дошкільного віку

Приватне підприємство «КРАЇНА ДИТИНСТВА», ліцензія у сфері дошкільної освіти, видана Департаментом освіти і науки, молоді та спорту (наказ від 22.02.2016 №128) надалі «Виконавець», що діє на підставі статуту з однієї сторони, та батьки дитини, що поступає до садочку, надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі по тексту разом поіменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір послуг з організації виховання і навчання дитини дошкільного віку (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Виконавець надає Замовнику платні послуги з організації виховання і навчання дитини Замовника в навчальному закладі Виконавця (надалі – навчальний заклад) згідно відповідних програм та методики (надалі – послуги) за відповідним розкладом.
1.2 Кількість дітей у групі складає не більше ніж 18 осіб.
1.3 Дитина перебуває у навчальному закладі Виконавця з 8-00 по 19-00 годин кожного робочого дня.
1.4 Літній період в навчальному закладі встановлюється з 01 червня 2018р. по 31 серпня 2018р.
1.5 Навчальний заклад не працює під час:

 • літніх канікул, строки яких встановлюються розпорядженням керівника на кожен календарний рік;
 • вихідних днів;
 • святкових і неробочих днів, встановлених чинним законодавством України.

1.6 У випадку, якщо розпорядженням керівника навчального закладу встановлений період літніх канікул (період коли навчальний заклад не працює), Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про встановлення літніх канікул з точно визначеними датами їх початку та закінчення. Повідомлення Замовника відбувається шляхом розміщення інформації на сайті Виконавця та розміщення письмового оголошення на інформаційних стендах в приміщенні навчального закладу Виконавця на видному місці за 30 календарних днів до початку літніх канікул. Замовник також додатково повідомляється про дати літніх канікул працівником Виконавця усно.
1.7 Замовник стверджує та гарантує, що укладання цього договору здійснюється за попередньої, безумовної згоди іншого із подружжя (батько, матір дитини або осіб, які їх замінюють).

2. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1 Замовник сплачує Виконавцю разовий вступний внесок протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання цього Договору, готівкою в порядку визначеному Виконавцем або безготівковим шляхом на банківський рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі.
Разовий вступний внесок може бути повернутий Замовнику у випадку, якщо Замовник протягом 30-ти календарних днів з моменту фактичної сплати такого внеску, письмово повідомить Виконавця про бажання розірвати цей договір.
2.2 Щомісячний платіж за надання послуг по цьому Договору сплачується Замовником шляхом 100 % попередньої оплати до 5 (п’ятого) числа місяця в якому дитина буде відвідувати навчальний заклад (звітний місяць), готівкою в порядку визначеному Виконавцем або безготівковим шляхом на банківський рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі.
2.3 Сторони домовилися, що Виконавець встановлює для Замовника наступні знижки:

2.3.1. якщо Замовник сплачує послуги Виконавця в порядку попередньої оплати одним платежем, за 3 (три) календарних місяців поспіль, Виконавець встановлює Замовнику знижку, що дорівнює 5% від загальної суми вартості послуг.
2.3.2. якщо Виконавець надає послуги з організації виховання і навчання 2-х та більше дітей Замовника одночасно, Виконавець встановлює Замовнику знижку, що дорівнює 10% від загальної суми вартості послуг

2.4 Щомісячний платіж вартості Послуг за цим договором не підлягає зменшенню та не повертається Замовнику, у випадку дострокового розірвання цього Договору та/або якщо дитина, з будь-яких причин, не відвідувала навчальний заклад.
2.5 Сума щомісячного платежу вартості послуг протягом літнього періоду зменшується на 50% за умови, якщо дитина потягом цього періоду жодного разу не відвідувала навчальний заклад. Якщо протягом літнього періоду дитина хоча б один раз відвідувала навчальний заклад, сума щомісячного платежу вартості послуг перераховується і підлягає сплаті у повному обсязі.
2.6 За перебування дитини у навчальному закладі після 19-00 години (незалежно від причин) Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцю плату за роботу педагогічного працівника понад встановлену тривалість робочого дня з розрахунку 100 грн. (сто гривень) за кожні 30 хвилин, готівкою в порядку визначеному Виконавцем або безготівковим шляхом на банківський рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі.
2.7 При визначені порядку готівкового розрахунку за цим Договором Виконавець може залучати для отримання такої оплати інших осіб, з якими Виконавець перебуває у відносних комерційного представництва на підставі окремо укладеного договору доручення.
2.8 Вартість послуг Виконавця за цим договором може бути збільшена у зв’язку із підвищенням ціни обов’язкового обладнання навчального закладу, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури, а також у зв’язку із зміню кон’юнктури ринку, зростання інфляції та у випадку надання навчальним закладом освітніх послуг, що потребують залучення додаткових педагогічних працівників.

2.8.1 Про збільшення вартості послуг Виконавець повинен письмово повідомити Замовника за 30 календарних днів. Замовник зобов’язаний отримати повідомлення про зміну вартості послуг та розписатися власноруч. У разі відмови від отримання повідомлення про зміну вартості послуг, двома працівниками Виконавця складається та підписується акт про відмову Замовника від отримання повідомлення. У такому випадку, датою вручення Замовнику повідомлення про зміну вартості послуг, є дата складання та підписання двома працівниками Замовника відповідного акту.
2.8.2 У разі погодження Замовника з новою вартістю послуг Сторони вносять зміни до цього Договору шляхом укладання та підписання відповідного договору про внесення змін, що є невід’ємною частиною цього Договору. У випадку, якщо послуги за цим договором сплачені Замовником у порядку передоплати, сума фактично сплачених коштів підлягає перерахунку у відповідності до нової вартості послуг та включається в наступні щомісячні платежі Замовника в пропорції, яка визначена у відповідному договорі про внесення змін до цього Договору.
2.8.3 Якщо Замовник не погоджується з новою вартістю послуг та не підписує відповідний договір про внесення змін, то дія цього Договору припиняється через 30 днів після вручення Замовнику (у порядку встановленому цим Договором) повідомлення про зміну вартості послуг. При цьому грошові кошти, сплачені Замовником на виконання цього Договору, Замовнику не повертаються.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. належним чином надавати Замовнику послуги, визначені цим Договором, відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», інших законів та нормативних актів України;
3.1.2. забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства;
3.1.3. інформувати Замовника з правилами відвідування навчального закладу та умовами здійснення навчально-виховного процесу і надання освітніх послуг Виконавцем. Таке інформування здійснюється на сайті Виконавця та шляхом розміщення інформаційних стендів у приміщенні (на видних місяцях доступ до яких мають батьки) навчального закладу;
3.1.4. зберегти місце за дитиною у випадку її захворювання або санаторно-курортного лікування за умови своєчасного та в повному обсязі внесення плати за послуги.

3.2 Замовник зобов’язаний:

3.2.1. повідомити Виконавця про індивідуальні особливості дитини, а також індивідуальні вимоги для харчування дитини;
3.2.2. на момент укладання цього Договору Замовник зобов’язаний надати Виконавцю:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копії паспортних даних та ідентифікаційного номера батьків (осіб, що їх замінюють);
 • заяву батьків (осіб, що їх замінюють);
 • інші документи на вимогу Виконавця;

3.2.3. надати Виконавцеві довідку про епідоточення, видану дільничним лікарем за 3 дні до початку навчання у навчальному закладі;
3.2.4. протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання цього Договору Замовник зобов’язаний надати Виконавцю:

 • «Медичну карту дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)» за формою первинної облікової документації № 026/о;
 • “Карта профілактичних щеплень” дитини за формою первинної облікової документації N 063/о.
 • Для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад;

3.2.5. своєчасно сплачувати вартість послуг Виконавця у порядку та у строки передбачені цим Договором;
3.2.6. виконувати вимоги цього Договору, рекомендації педагогічних працівників, дотримуватися правил відвідування навчального закладу та умов здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг Виконавцем;
3.2.7. надати Виконавцю вичерпні дані, достатні для ідентифікації та визначення повноважень представників Замовника, які мають право приводити та забирати дитину або особисто приводити та забирати дитину у педагога;
3.2.8. не допускати випадків відсутності дитини на заняттях без поважних причин;
3.2.9. інформувати про причини відсутності дитини протягом першого дня відсутності, шляхом телефонування на номер телефону, зазначений в цьому Договорі;
3.2.10. приводити в навчальний заклад здорову дитину, повідомляти Виконавця про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття, тощо);
3.2.11. при наявних ознаках хвороби не приводити дитину у навчальний заклад. При цьому після перенесеного захворювання або тимчасової відсутності дитини за інших причин протягом 3 днів включно прийом дитини до навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У довідці лікарем-педіатром вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента (дитина, яка ще не одужала остаточно, але вже не має яскраво виявлених клінічних ознак хвороби) на перші 10 – 14 днів;
3.2.12. ознайомитися з правилами відвідування навчального закладу та умовами здійснення навчально-виховного процесу та надання освітніх послуг Виконавцем.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Самостійно добирати навчальні програми, посібники, методики навчання та виховання.
3.3.2. Вимагати у Замовника документи, що є необхідними для укладання та виконання цього договору;
3.3.3. Вимагати дотримання Замовником правил та умов здійснення навчально-виховного процесу та надання послуг в навчальному закладі Виконавця, зокрема:

 • правила відвідування, поводження і безпеки в навчальному закладі;
 • Замовник, їх довірені особи, діти та інші відвідувачі сторони Замовника повинні неухильно виконувати всі вказівки персоналу навчального закладу Виконавця;
 • дитина при відвідуванні навчального закладу повинна бути в охайному вигляді; чисто вимита і причесана; у чистому одязі і взутті і одягнена по сезону; з носовою хусткою; повинна мати змінне взуття;
 • необхідно вийняти з кишень одягу будь-які тверді і гострі предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інші коштовні речі.

3.3.4. не приймати дитину до навчального закладу при наявних ознаках хвороби (нежить, кашель, підвищення температури тіла та інше);
3.3.5. за порушення кожного з пунктів умов цього Договору в т.ч. і тих, що стосуються сплати Замовником разового вступного внеску, щомісячних платежів, оплати за перебування дитини у навчальному закладі після 19-00 години Виконавець має право відмовити у надані послуг за цим Договором, не допустити дитину Замовника до відвідування занять та/або заборонити входити на територію навчального закладу, особам які порушили умови цього Договору. При цьому кошти, раніше сплачені за послуги, такому Замовнику не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Замовнику і його довіреним особам приймає керівництво Виконавця, рішення якого є остаточним.
3.3.6. вносити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення родинного виховання дитини;
3.3.7. на дострокове розірвання цього Договору у випадках та у порядку встановленому цим Договором;
3.3.8. в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, шляхом публікації змін на сайті Виконавця та інформаційних стендах в приміщенні навчального закладу (окрім випадків передбачених при зміні вартості послуг Виконавця за цим Договором). Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
3.3.9. користуватися іншими правами, що передбачені умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України.

3.4 Замовник має право:

3.4.1. вносити пропозиції щодо покращення надання послуг згідно цього Договору;
3.4.2. на дострокове розірвання цього договору у порядку та на умовах передбачених цим Договором;
3.4.3. користуватися іншими правами, що передбачені умовами цього Договору та нормами чинного законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони приймають на себе виконання обов’язків, що передбачені цим Договором, та несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
4.2. Педагогічний працівник (вихователь) безпосередньо відповідальний за життя і здоров’я довірених йому дітей відповідно до норм чинного законодавства України.
4.3. У разі порушення Замовником умов цього договору в частині здійснення щомісячних платежів, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф в розмірі, що дорівнює 3% від суми боргу, за кожний день прострочення платежу.
4.4. Відповідальність за пошкоджене майно дітьми, яке знаходиться в приміщенні навчального закладу, несуть батьки, та зобов’язуються відшкодовувати завдані збитки Виконавцю.
4.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань за Договором.
4.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

5.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів або згідно чинного законодавства України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання і діє до 31 серпня 2018 року.
6.2. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.2.1. За домовленістю сторін, шляхом укладання відповідного договору про дострокове розірвання цього Договору.
6.2.2. Виконавцем у випадках:

 • неналежної поведінки дитини (знущання над іншими дітьми, використання нецензурних слів, нанесення тілесних ушкоджень іншим особам, тощо);
 • порушення Замовником кожного з пунктів умов цього Договору (зокрема тих, що були внесені Виконавцем в односторонньому порядку) в т.ч. і тих, що стосуються сплати Замовником разового вступного внеску, щомісячних платежів;
 • порушення Замовником правил та умов здійснення навчально-виховного процесу та надання послуг в навчальному закладі Виконавця;
 • якщо Замовник не погоджується з новою вартістю послуг та не підписує відповідний договір про внесення змін.

При настанні вказаних обставин Виконавець повідомляє Замовника про розірвання цього Договору за один робочий день до дня розірвання Договору.
6.2.3. на вимогу однієї із Сторін. Сторона, яка бажає розірвати цей Договір, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту припинення Договору (якщо інший строк не встановлений цим Договором).
6.2.4. якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін договору.

6.3. При достроковому розірванні цього договору, з будь-яких підстав, кошти, що внесені Замовником за цим договором йому не повертаються.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Своїм підписом під цим Договором Замовник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Виконавцеві однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах та інших документах, що стосуються цього Договору та виконання цього Договору, з метою забезпечення реалізації освітніх, цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також Замовник підтверджує, що отримав повідомлення про включення його персональних даних до бази персональних даних Виконавця, та що Замовник повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
Сторони зобов′язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також  забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
7.2. Всі питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.3. У випадку зміни власних реквізитів Сторони зобов‘язані письмово повідомити один одного не пізніше як протягом 10 (десять) календарних днів з дня виникнення таких змін.
7.4. Недійсність окремих положень Договору не має наслідком недійсність інших його частин і Договору в цілому.
7.5. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна із них не буде посилатися в майбутньому після укладення цього Договору на недосягнення згоди по істотним умовам Договору як на підставу для визнання його неукладеним або недійсним.
7.6. Всі повідомлення Сторін (за виключенням випадків встановлених цим договором коли повідомлення розміщуються на інформаційних стендах навчального закладу та на сайті Виконавця) відбувається наступним чином. Замовник повідомляє Виконавця шляхом вручення письмового повідомлення директору Виконавця під розписку або надіслання рекомендованого листа з описом вкладення на адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі. Виконавець повідомляє Замовника шляхом вручення письмового повідомлення одному з батьків дитини під розписку або направлення рекомендованого листа з описом вкладення на адресу Замовника, зазначену в цьому Договорі.
7.7. Всі зміни та доповнення до цього Договору (окрім випадків односторонньої зміни умов договору Виконавцем) оформлюються шляхом укладання сторонами договору про внесення змін до цього Договору та/або додатками до цього Договору.
7.8. Цей договір є єдиним діючим договором між сторонами, усі попередні договори та домовленості, з моменту підписання цього договору вважаються недійсними.
7.9. Додатком №1 до цього договору є правила відвідування навчального закладу.
7.10. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

Я (батьки дитини) з правилами відвідування навчального закладу ознайомлений та погоджуюсь.

Заявка
на навчання:
Контакти:
ул. Никольско-Слободская, 2А Киев, Киев 02002
ул. Амвросия Бучмы, 5А Киев, Киев 02152
ул. Александра Архипенко, 6В Киев, Киев 04211
ул. Полярная, 5Б Киев, Киев 04201
ул. Флоренции, 7 Киев, Киев 02002
Дитячий садок:
044-2-33333-2
063-2-33333-2
info@sadochok.net.ua
Центр розвитку:
063-574-11-11
center@sadochok.net.ua
Виробляємо вундеркіндів!